Umiejętności psychospołeczne odgrywają szczególną rolę w pracy lekarzy, pielęgniarek i innych osób zajmujących się pomocą chorym i cierpiącym. Z jednej strony takie kompetencje jak komunikatywność, empatyczne słuchanie i inteligencja emocjonalna są kluczowe dla nas – pacjentów.

Z drugiej strony umiejętności te są niezwykle przydatne dla samych pracowników ochrony zdrowia, gdyż pozwalają efektywniej rozmawiać z pacjentem, co przekłada się bezpośrednio nie tylko na jakość relacji, ale także na stopień przestrzegania zaleceń lekarskich oraz motywacji pacjenta w procesie leczenia.

Kompetencje miękkie pomagają lepiej radzić sobie z presją i stresem. Zmniejszają ryzyko wypalenia zawodowego i padnięcia ofiarą mobbingu. Zwłaszcza asertywność, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i utrzymywanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym są w tym obszarze niezbędne. Niedostateczny poziom umiejętności interpersonalnych może blokować rozwój kariery zawodowej nawet świetnym merytorycznie specjalistom – zwłaszcza, jeśli chcieliby pracować zagranicą.

Z punktu widzenia pracodawców wysoki poziom umiejętności interpersonalnych pracowników jest cenny, gdyż nie tylko podnosi satysfakcję pacjentów oraz jakość ich obsługi, ale także poprawia komunikację i współpracę wewnątrz firmy/ placówki medycznej oraz zmniejsza liczbę konfliktów.

Zarówno w szpitalu, przychodni, pogotowiu ratunkowym czy hospicjum niezbędna jest umiejętność pracy zespołowej oraz efektywnej komunikacji i przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej zarówno pomiędzy lekarzami i pielęgniarkami, jak i innymi specjalistami oraz pracownikami administracji. Dotyczy to w tej samej mierze publicznych i prywatnych placówkach medycznych.

Prowadzone przeze mnie szkolenia odpowiadają właśnie na te potrzeby.

W moich autorskich szkoleniach dla personelu medycznego wzięło już udział kilkuset uczestników z publicznych i prywatnych placówek medycznych z całej Polski. Zarówno lekarze i pielęgniarki (w tym osoby na stanowiskach kierowniczych), jak i pracownicy Działów Kadr, a także fizjoterapeuci, rejestratorki i sekretarki medyczne, opiekunowie osób starszych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Przez  7 lat pracowałam jako menedżer i rekruter w brytyjskiej firmie NES Healthcare specjalizującej się w rekrutacji personelu medycznego. Odpowiadałam za stworzenie od zera rekrutacji personelu medycznego do polskich placówek. Bezpośrednio kontaktowałam się zarówno z klientami, jak i kandydatami. Świetnie znam więc specyfikę i problemy służby zdrowia. W NES zajmowałam się także marketingiem & PR oraz samodzielnie opracowałam i prowadziłam grupowe oraz indywidualne szkolenia z umiejętności psychospołecznych, a także coaching. Wśród moich klientów coachingowych są także lekarze i pielęgniarki.

Miałam przyjemność występować jako prelegent na:

–  w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego podczas Kolokwium „Współczesne dyskursy służby zdrowia. Humanistyczne aspekty komunikacji w opiece medycznej” z referatem „Jak stosować język korzyści i wywoływać język zmiany w komunikacji z pacjentem?” 1 II 2019 r.

– Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z referatem „Dialog motywujący jako metoda wzmocnienia przymierza terapeutycznego między lekarzem a pacjentem”, XI/2018 r.

Konferencji Hospital Management z referatem pt. „Szkolenia jako strategiczny element inwestycji w kapitał ludzki. Narzędzia rozwoju kompetencji interpersonalnych personelu medycznego”, VI/2012 r.

– dwukrotnie na konferencjach naukowoszkoleniowych Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa: 10 X 2015 r. wygłosiłam referat „Budowanie wizerunku pielęgniarki i położnej”, zaś 10 IV 2013 r. miałam wystąpienie „Asertywność jako sposób przeciwdziałania mobbingowi, wypaleniu zawodowemu i budowania relacji z pacjentem”.

Międzynarodowej Konferencji „Współczesna polityka społeczna” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie (obecnie im. Korczaka), referat dot. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kontekście zdrowia, IV/2011 r.

w Klubie Lekarza – dwukrotnie na zaproszenie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego z interaktywnymi wykładami „Po co lekarzowi komunikacja, asertywność, praca zespołowa?” i „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, 2012 r.

– W eksperckim panelu naukowym „Czy społecznie odpowiedzialny biznes może współtworzyć politykę społeczną?” organizowanym przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP, 11/2010 r.

Byłam gościem licznych audycji radiowych: m.in. Radio Kolor, Polskie Radio, Radio Nowy Świat, Radio Reset Obywatelski, Radio PIN.

Opublikowałam wiele artykułów na portalach ZnanyLekarz.pl oraz Medycyna i Pasje, a także w prasie branżowej (m.in. w miesięczniku Healthcare Management Magazine). Jestem autorką rozdziału „CSR a zdrowie” w książce „Usługi społecznie odpowiedzialnego biznesu” wydanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP.

Byłam także konsultantem i trenerem dla placówki NZOZ w ramach projektu doradczego dla firm „Instrument Szybkiego Reagowania” nadzorowanego przez PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) wspierającego rozwój przedsiębiorstw z różnych branż.

Referencje od placówek medycznych dostępne na życzenie.

Szkolenia mogą odbywać się w formule grupowej zamkniętej (czyli tylko dla pracowników danej instytucji/placówki medycznej) w miejscowości uzgodnionej z Klientem lub jako trening indywidualny 1 na 1 odbywający się w Warszawie (czyli, gdy pracuję tylko z jednym Uczestnikiem dopasowując do niego zakres tematyczny oraz styl pracy).

Tematy szkoleń:

Zapraszam do skorzystania z moich szkoleń.

Anna Daria Nowicka