Mobbing stanowi poważny problem społeczny z uwagi na dużą skalę występowania oraz destrukcyjny wpływ nie tylko na jego bezpośrednie ofiary, ale na cały zespół. W trakcie prowadzonych przeze mnie szkoleń w placówkach medycznych uczestnicy wielokrotnie podkreślali, jak duża jest skala tego zjawiska zarówno w publicznej, jak i prywatnej służbie zdrowia.

Praca w chronicznym stresie, pod presją i przeciążeniem obowiązkami zwiększa zarówno prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego, jak i mobbingu. Warto też podkreśli, że jednym z symptomów wypalenia zawodowego jest właśnie przedmiotowe, czy wręcz cyniczne i złośliwe traktowanie innych – zarówno pacjentów, jak i współpracowników (zwłaszcza podwładnych).

Z punktu widzenia coachingu kryzysowego, mobbing to kryzys sytuacyjny, gdyż uderza bardzo mocno w człowieka (a nawet całe zespoły) i może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zarówno na poziomie jednostki (np. depresja, załamanie nerwowe), jak i całej organizacji.

Mobbing nie tylko głęboko rani i odbiera satysfakcję z pracy. Może także zniszczyć poczucie własnej wartości i kompetencji zawodowych, a nawet doprowadzić do depresji i rozstroju zdrowia.

Pracodawcy niestety zbyt często zapominają, że mobbing to nie jest tylko problem jego ofiary, ale całej organizacji. Powoduje wymierne szkody w postaci większej absencji chorobowej i rotacji personelu, a także spadek efektywności i motywacji nie tylko u bezpośredniej ofiary mobbingu, ale w całym zespole.

Kodeks Pracy w § 94 nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji oraz mobbingowi. W sytuacji niedoboru lekarzy i pielęgniarek, zarządzający placówkami medycznymi powinni szczególnie dbać o atmosferę pracy oraz aktywnie przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zdarza się, że niektórzy nie do końca zdają sobie sprawę, iż to, jak traktują innych, nosi znamiona mobbingu i przemocy psychicznej. Uczestnictwo w szkoleniu antymobbingowym może im uświadomić, jak ogromne cierpienie wyrządzają i jakie mogą być tego konsekwencje, także dla nich samych.

Szkolenie jest skierowane nie tylko do kadry zarządzającej i działów kadr, ale do wszystkich pracowników.

Szkolenie obejmuje następujące obszary:

 • Przez jakie konkretnie działania może się przejawiać mobbing?
 • Jakie czynniki sprzyjają pojawieniu się w firmie mobbingu i dyskryminacji?
 • Jakie są konsekwencje mobbingu dla ofiary, zespołu oraz całej organizacji?
 • W jaki sposób placówka medyczna może przeciwdziałać wystąpieniu mobbingu?
 • Jak sami możemy zmniejszyć ryzyko padnięcia ofiarą mobbingu?
 • Elementy asertywności i bronienia swoich granic.

Korzyści dla Uczestnika:

 • Zrozumienie mechanizmów mobbingu i czynników jemu sprzyjających.
 • Poznanie sposobów przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji zarówno na poziomie firmy, jak i pracownika.
 • Zdobycie umiejętności szybkiego wychwytywania działań o znamionach mobbingu i sposobach ich eliminacji zanim dojdzie do eskalacji problemu.
 • Otrzymanie podstawowej wiedzy z obszaru asertywności i stawiania granic.

Szkolenie może zostać poszerzone o następujące zagadnienia:

Opcja 1: Komunikacja wewnątrz zespołu:

 • Jak stworzyć w zespole warunki do efektywnej komunikacji i współpracy?
 • W jaki sposób wykorzystać indywidualne różnice osobowości w budowaniu efektywnego i zintegrowanego zespołu?
 • Jakie role „społeczne” mogą występować w zespole? W których z nich się odnajdę?
 • Konstruktywne udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej (feedbacku).

Opcja 2: Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów:

 • Jakie problemy mogą występować w pracy zespołowej i jak im skutecznie przeciwdziałać?
 • Czym jest inteligencja emocjonalna (EQ)? W jaki sposób pomaga nam w życiu osobistym i zawodowym (np. w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów/problemów)?
 • Strategie rozwiązywania konfliktów oraz ich wady i zalety.
 • Jakie style rozwiązywania konfliktów preferujesz i z czego to wynika?
 • Metody wspólnego wypracowywania rozwiązań.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i zawiera praktyczne ćwiczenia, odgrywanie ról oraz dyskusje moderowane.